ภายหลังการเกิดอุบัติเหตุ
กรณีนำส่ง รพ. ทั่วไป

นศ.ทำการสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง ก่อนนำมายื่นเบิกค่าสินไหมทดแทน

นศ. นำเอกสารสำคัญดังรายการดังต่อไปนี้ พร้อมกรอกแบบฟอร์มเรียกค่าสินไหมทดแทนยื่นที่เจ้าหน้าที่ One Stop Service ห้อง 1-108 อาคาร 1

 • ใบเสร็จรับเงินจาก รพ.ตัวจริง
 • ใบรับรองแพทย์ ตัวจริง
 • สำเนาใบลงทะเบียนเรียน ล่าสุด
 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

*เอกสารเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุรถยนต์

 • สำเนาใบขับขี่
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนรถ
 • สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ

* กรณี นศ.ให้ผู้อื่นดำเนินเรื่องแทนต้องทำหนังสือมอบอำนาจแนบ

บริษัทประกันตรวจสอบเอกสาร/โอนเงินเข้าบัญชีภายใน 4 สัปดาห์

กรณีนำส่ง รพ. ในเครือบริษัทประกัน

กรณีนำส่ง รพ. ในเครือบริษัทประกัน

 • รพ.ขอนแก่นราม
 • รพ. กรุงเทพขอนแก่น

นศ. ยื่นบัตรประกันอุบัติเหตุกับ รพ.ในเครือโดย รพ. และบริษัทประกันประสานกันโดยตรง

* หมายเหตุ
1. นศ.ต้องพกบัตรประกันอุบัติเหตุติดตัวเพื่อยื่นใช้สิทธิประโยชน์
2.กรณีไม่มีบัตรอุบัติเหตุต้องสำรองจ่ายและเก็บหลักฐานนำมาเบิกในภายหลัง
3.วงเงินรักษาจากอุบัติเหตุ/ ครั้งไม่เกิน 20,000 บาท

สวัสดิการสุขภาพ 30 บาท

นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ที่มีภูมิลำเนาอยู่ภายนอกพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น สามารถติดต่อณ จุดรับคำร้อง One Stop Service ห้อง 1-107 อาคาร 1 หรือสำนักงานกิจการนักศึกษา เพื่อรับแบบฟอร์มและแนบสำเนาบัตรประชาชน ในการโอนการใช้สิทธิรักษาสุขภาพ 30 บาท เพื่อเข้ารับบริการกับสถานพยาบาลใกล้มหาวิทยาลัย

 • ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง (โนนทัน) (เวลา 8.00 – 12.00 / 16.00 – 20.00 น.)
 • โรงพยาบาลขอนแก่น สำหรับกรณีฉุกเฉิน (เปิดทำการ 24 ชม.)
ดาวน์โหลดเอกสาร
© 2017 HOME @SPUKK – Education & Sripatum University Khonkaen by @SPUKK