พื้นที่พักผ่อนเสริมสร้างความรู้
Library
บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัยสำหรับนักศึกษา
Computer room
ฟรี WIFI ให้นักศึกษาได้ใช้ฟรีครอลคลุมพื้นที่รอบมหาลัยสะดวก รวดเร็ว
Free WIFI
ห้องเรียนปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ MAC สำหรับนักศึกษา
Computer MAC room
บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม สะอาด ถูกสุขลักษณะ
Restaurant
ห้องดนตรี พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
Music room
บริการขนมและเครื่องดื่ม บรรยากาศสบายๆ
coffee shop
ห่วงใย ดูแลสุขภาพความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ
Hospital room
© 2017 HOME @SPUKK – Education & Sripatum University Khonkaen by @SPUKK