คู่มือระเบียบการศึกษา
คู่มือการลงทะเบียน
คู่มือสวัสดิการนักศึกษา
คู่มือวินัยนักศึกษา
ปฎิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560
11 มิถุนายน 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
24 กรกฎาคม 2560
ประกาศรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ทางอินเตอร์เน็ต
31 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560
ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2560
12 สิงหาคม 2560
วันหยุด วันแม่แห่งชาติ
21 สิงหาคม – 7 กันยายน 2560
ยื่นคำร้องขอย้ายคณะ/สาขา ภาคการศึกษาที่ 1/2560
23-31 สิงหาคม 2560
ยืนยันการลงทะเบียนทางอินเตอร์เนตและชำระเงินที่ธนาคาร ภาคการศึกษาที่ 1/2560
26 สิงหาคม 2650 
เปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560
8-9 กันยายน 2560
ลงทะเบียนสาย ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (เสียค่าปรับ)
8-18 กันยายน 2560
นักศึกษานำหลักฐานการชำระเงินจากธนาคารมาแลกใบเสร็จรับเงินที่สำนักงานการคลัง
14 กันยายน 2650 
ไห้วครู
21 กันยายน 2560
Freshy Day
5 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2560
13 ตุลาคม 2650 
วันหยุดคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
17 – 22 ตุลาคม 2560
สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2560
23 ตุลาคม 2560
วันปิยมหาราช
20 พฤศจิกายน 2560 
วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา (บันทึก “W” ไม่คืน/ไม่โอนเงินค่าหน่วยกิต
21 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษา 2/2560 ทางอินเทอร์เน็ต
30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2560
1-8 ธันวาคม 2560 
ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2560
5 ธันวาคม 2560
วันหยุด 
30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ปฎิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560
11 มิถุนายน 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
24 กรกฎาคม 2560
ประกาศรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ทางอินเตอร์เน็ต
31 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560
ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2560
12 สิงหาคม 2560
วันหยุด วันแม่แห่งชาติ
21 สิงหาคม – 7 กันยายน 2560
ยื่นคำร้องขอย้ายคณะ/สาขา ภาคการศึกษาที่ 1/2560
23-31 สิงหาคม 2560
ยืนยันการลงทะเบียนทางอินเตอร์เนตและชำระเงินที่ธนาคาร ภาคการศึกษาที่ 1/2560
26 สิงหาคม 2650 
เปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560
8-9 กันยายน 2560
ลงทะเบียนสาย ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (เสียค่าปรับ)
8-18 กันยายน 2560
นักศึกษานำหลักฐานการชำระเงินจากธนาคารมาแลกใบเสร็จรับเงินที่สำนักงานการคลัง
14 กันยายน 2650 
ไห้วครู
21 กันยายน 2560
Freshy Day
5 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2560
13 ตุลาคม 2650 
วันหยุดคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
17 – 22 ตุลาคม 2560
สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2560
23 ตุลาคม 2560
วันปิยมหาราช
© 2017 HOME @SPUKK – Education & Sripatum University Khonkaen by @SPUKK