สำนักงานห้องสมุด
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ตั้งอยู่ที่อาคาร 4 (Floor-2) มหาวิทยาลัยศรีปุม ขอนแก่น การพื้นที่เป็นสัดส่วน ประกอบด้วยพื้นที่นั่งอ่าน ที่นั่งพักผ่อน ห้องกีฬา ห้องสันทนาการ และโซนอินเทอร์เน็ตสำหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสื่อสารสารสนเทศในแต่ละชั้นได้รับการจัดการให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยดังนี้

OPAC
สืบค้นข้อมูล OPAC
   

       Search EBSCO Discovery Service


Keyword Title Author
© 2017 HOME @SPUKK – Education & Sripatum University Khonkaen by @SPUKK