ความก้าวหน้าทางอาชีพ
  • พนักงานแปล
  • ล่าม
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
  • พนักงานโรงแรม
  • พนักงานประจำสายการบิน
  • ครู อาจารย์
  • พนักงานบริษัทนำเที่ยว
  • เจ้าหน้าที่องคก์รภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะทางด้านภาษา ฯลฯ

© 2017 HOME @SPUKK – Education & Sripatum University Khonkaen by @SPUKK