รู้จักหลักสูตร
เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาพร้อมเรียนกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง ฝึกทักษะในห้อง Lab ภาษาที่ทันสมัย ด้วยระบบ Quartet ทั้งนี้นักศึกษาสามารถฝึกทักษะการฟังได้ที่ห้อง Mini-theater ควบคู่ไปกับการเรียนบริหารธุรกิจและเข้าใจการทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรม เข้าใจหลักการพื้นฐานในการบริหารธุรกิจเบื้องต้นภาษาอังกฤษเพื่อการบริการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ จบได้ภายใน 3 ปีครึ่ง
  • เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา

  • ฝึกทักษะในห้อง Lab ภาษาที่ทันสมัย ด้วยระบบ Quartet

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ)
: ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ)
: Bachelor of Arts (English for Business Communication)
: B.A. (English for Business Communication)

© 2017 HOME @SPUKK – Education & Sripatum University Khonkaen by @SPUKK