รู้จักหลักสูตร
เรียนในด้านการส่งออกและนำเข้า การจัดการขนส่งทั้งในและต่างประเทศ การจัดการคลังสินค้า และการจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในจังหวัดขอนแก่นที่เปิดสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ซึ่งเป็นศูนย์กลางวงแหวนเศรษฐกิจเพื่อรองรับการขยายตัวของเขตการค้าเสรีอาเซียน นักศึกษาจะได้ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ในสายอาชีพโลจิสติกส์โดยตรง เป็น 1 ใน 5 สาขาวิชาขาดแคลนที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน และเป็นสาขาที่สามารถเคลื่อนย้ายในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ รัฐบาลมีทุนสนับสนุนให้กู้ยืม 100%
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
: บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
: Bachelor of Business Administration (Logistics and Supply Chain Management)
B.B.A. (Logistics and Supply Chain

© 2017 HOME @SPUKK – Education & Sripatum University Khonkaen by @SPUKK