ความก้าวหน้าทางอาชีพ
  • ผู้พิพากษา
  • พนักงานอัยการ
  • นิติกรหน่วยงานของรัฐและเอกชน
  • เจ้าหน้าที่ศาล
  • เจ้าพนักงานบังคับคดี
  • เจ้าพนักงานราชทัณฑ์
  • อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
  • พนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ทนายความหรือที่ปรึกษาในหน่วยงานรัฐและเอกชน
  • ตำรวจ ฯลฯ

© 2017 HOME @SPUKK – Education & Sripatum University Khonkaen by @SPUKK