รู้จักหลักสูตร

          เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดการเรียนการสอนและเปิดมาแล้ว 47 ปี สร้างนักกฎหมายออกสู่สังคมมากกว่า 12,000 คน อาจารย์ผู้สอนเป็นมืออาชีพในวงการ อาทิ ผู้พิพากษา อัยการที่ปรึกษากฎหมาย อาจารย์ประจำเป็นอดีตผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบคุณวุฒิระดับศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์มีการเรียนโดยจำลองสถานการณ์จริงในห้องศาลจำลองมีศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ดำเนินงานโดยอาจารย์ และนักศึกษา ป็นโอกาสในการฝึกฝนประสบการณ์ในวิชาชีพ และเป็นการปลูกฝังการเป็นนักกฎหมายเพื่อสังคมเปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท

  • มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนสาขาวิชานิติศาสตร์
  • รู้กฎหมายทำงานได้ทุกวงการ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

: นิติศาสตรบัณฑิต

: น.บ.

: Bachelor of Law

s: LL.B.

แผนการเรียน
*สามารถเทียบโอนหน่วยกิตตามอัทธยาศัยจากศูนย์ฝึกหรือปริญญาใบแรกได้
© 2017 HOME @SPUKK – Education & Sripatum University Khonkaen by @SPUKK