รู้จักหลักสูตร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มุ่งเน้นการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ (Startup)และการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Business Intelligence)รวมไปถึงระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจสำหรับองค์กรต่างประเทศ
  • พัฒนางานธุรกิจแบบมืออาชีพ
  • วิชาการและประสบการณ์ที่ตอบสนองภาคธุรกิจ
  • การเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและขยายโอกาสทางการศึกษา
  •  การจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

: บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

: บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

: Bachelor of Business Administration (Business Computer)

: B.B.A (Business Computer)

แผนการเรียน
© 2017 HOME @SPUKK – Education & Sripatum University Khonkaen by @SPUKK