รู้จัก หลักสูตร
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง กับอาจารย์มืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ในสายวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเป็น ผู้ประกาศ จากการอบรม ระดับต้น กลาง สูง ให้สามารถ สอบได้ใบผปู้ระกาศ เพื่อใช้การประกอบอาชพีในสายงาน นิเทศศาสตร์
  • เน้นทักษะปฏิบัติ
  • สร้างนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพ
  • พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

: นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
: นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
: Bachelor of Communication Arts (Broadcasting)
: B.Com.Arts (Broadcasting)

แผนการเรียน
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
เน้นการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติด้วยสื่ออุปกรณ์การเรียนและสถานเรียนที่มีมาตรฐานทันสมัย 2. เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานมีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลัง 3. เรียน 360 องศาด้านการแสดง ตั้งแต่พื้นฐานศิลปะการแสดง การร้องเพลง และการเต้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 4.มุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพในสายงานอาชีพนักออกแบบการแสดงรวมถึงบริบทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • เรยีนจบได้ภายใน 3 ปี ครึ่ง
  • ผลักดันเข้าวงการก่อนจบ การศึกษา
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
: ศป.บ. (ศิลปะการแสดง)
: Bachelor of Fine and Applied Arts (Performing Arts)
: B.F.A. (Performing Art)

แผนการเรียน
© 2017 HOME @SPUKK – Education & Sripatum University Khonkaen by @SPUKK