รู้จัก หลักสูตร

          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรรวมถึงการพัฒนา คณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จนเป็นที่การยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับสากลนอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของคณะยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้

  • การบัญชี คือ หัวใจสำคัญของธุรกิจ
  • จบการบัญชี SPUKK รายได้ดี มีงานทำแน่นอน
  • มีงานทำ 100% และกว่า 80% ถูกจองตัวก่อนสำเร็จการศึกษา
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

: บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
: บช.บ. (การบัญชี)
: Bachelor of Accountancy (Accounting)
: B.Acc. (Accounting)

แผนการเรียน
© 2017 HOME @SPUKK – Education & Sripatum University Khonkaen by @SPUKK