ความก้าวหน้าทางอาชีพ

       1. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

 • มัคคุเทศก์
 • ผู้นำเที่ยวต่างประเทศ
 • ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว
 • พนักงานประสานงานทัวร์
 • ที่ปรึกษาการท่องเที่ยว
 • พนักงานออกแบบโปรแกรมนำเที่ยว
 • นักส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • พนักงานวางแผนนำเที่ยว
 • นักพัฒนาการท่องเที่ยว
 • พนักงานภาคพื้นสายการบิน
 • นักวิชาการท่องเที่ยวในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ

       2. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

 • ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
 • ผู้จัดการโรงแรม
 • บุคลากรในองค์กรอุตสาหกรรมการบริการชั้นนำ
 • พนักงานต้อนรับ (Receptionist)

© 2017 HOME @SPUKK – Education & Sripatum University Khonkaen by @SPUKK