รู้จักหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
ฝึกปฏิบัติการจัดตั้งบริษัทนำาเที่ยวจำาลองเพื่อเป็นการส่งเสริม ประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือ กับทางสาขาวิชาฯ อันได้แก่บริษัทนำเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งหมายถึงโอกาสของนักศึกษาที่จะได้ฝึกงานในต่างประเทศเรียนจบมีสิทธิ์ได้รับบัตรมัคคุเทศก์และบัตรผู้นำเที่ยว ซึ่งสามารถนำเที่ยวได้ทั่วประเทศทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
  • เรียนไป เที่ยวไป
  • ได้ประสบการณ์
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

: ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
: ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)
: Bachelor of Arts (Tourism Management)
: B.A. (Tourism Management)

แผนการเรียน
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการโรงแรมเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพ นอกจากการเรียนการสอนภาคทฤษฎี นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
  • การันตีการฝึกสหกิจศึกษาในโรงแรมชั้นนำทั่วประเทศ
  • เรียนกับตัวจริง ได้ประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

: ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม)
: ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม)
: Bachelor of Arts (Hotel Management)
: B.A. (Hotel Management)

แผนการเรียน
© 2017 HOME @SPUKK – Education & Sripatum University Khonkaen by @SPUKK