รู้จักหลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจ Digitalmarketing เพื่อเป็นการปูพื้นฐานธุรกิจและการทำงานจริงมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย ครอบคลุมทุกศาสตร์ในการทำธุรกิจ ตั้งแต่การนำเครื่องมือทางการตลาดมาใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจให้น่าสนใจการบริหารการเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสร้างรายได้ด้วย Digital Marketing   ปลูกฝัง DNA ให้เป็นนักบริหารที่มีความคิดสร้างสรรค์ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกเรียนรู้ ประสบการณ์การบริหารงานจริงจากนักบริหารมืออาชีพ พร้อมฝึกทักษะการเป็นนักบริหารจากห้องปฏิบัติการธุรกิจจำลองเพื่อเรียนรู้การนำกลยุทธ์มาพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
  • สร้างนักบริหารมืออาชีพ
  • มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
  • ครอบคลุมทุกศาสตร์ในการทำธุรกิจ
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
: บธ.บ. (การจัดการ)
: Bachelor of Business Administration (Management)
: B.B.A. (Management)

แผนการเรียน
© 2017 HOME @SPUKK – Education & Sripatum University Khonkaen by @SPUKK