รู้จักหลักสูตร

ก้าวที่สำคัญในการศึกษามิใช่เพียงก้าวแรก หากแต่หมายถึงทุกย่างก้าวแห่งการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ขอแสดงความชื่นชมที่คุณได้ตัดสินใจที่จะก้าวเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าบนพื้นฐานที่แข็งแกร่งมั่นคง อาจารย์เชื่อมั่นว่าถึงคุณจะเคยทำงาน หรือประกอบกิจการใดมาบ้างแล้วหรือไม่ก็ตาม การตัดสินใจที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการบริหารธุรกิจให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง และที่สำคัญหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ความสนใจและเข้าใจถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นอย่างดี

การเสริมสร้างองค์ความรู้ทางการบริหารธุรกิจในระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยศีปทุม นั้นไม่ได้เน้นเพียงเรื่องของการถ่ายทอดทฤษฎีหรือองค์ความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่คิดเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม และสามารถนำพากิจการของตนเองหรือของนายจ้างให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้การมีเพื่อน การมีเครือข่ายที่ดีก็เป็นเรื่องสำคัญที่นักบริหารควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง หลักสูตร M.B.A. ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายที่ดีระหว่างนักศึกษา M.B.A. ภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคเสาร์-อาทิตย์ โดยให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้รวมกันในรายวิชาของกลุ่มวิชาเอก ทั้ง 13 กลุ่มวิชา ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มวิชาการจัดการองค์การ การตลาด การบัญชี การเงินและการธนาคาร การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การประกันภัย และผู้ประกอบการใหม่

การเรียนการสอนในหลักสูตร M.B.A. ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนอกจากการเรียนรู้ทฤษฏี องค์ความรู้จากตำรา งานวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศแล้ว การเรียนรู้เชิงวิเคราะห์จากกรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์จากโครงงานและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ก็เป็นเรื่องที่ทางหลักสูตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner center approach) ที่เน้นให้ความเข้าใจและความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักอันจะช่วยเสริมสร้างให้ผู้ที่เรียนในหลักสูตร M.B.A. ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีศักยภาพที่ครบถ้วนตาม ปณิธาน (Wish) ของมหาวิทยาลัยที่ว่าปัญญา (Intellectual) เชี่ยวชาญ (Professional) เบิกบาน (Cheerfulness) คุณธรรม (Morality)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

: บธ.ม.

: Master of Business Administration

: M.B.A.

ระยะเวลาในการศึกษา

  • เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.30 น.
  • 1 ปี 4 เดือน แบ่งเป็น 4 ภาคการศึกษา

© 2017 HOME @SPUKK – Education & Sripatum University Khonkaen by @SPUKK