คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยะฐานะแล้ว

  •  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านกฎหมายหรือประกอบวิชาชีพกฎหมายไม่น้อยกว่า

© 2017 HOME @SPUKK – Education & Sripatum University Khonkaen by @SPUKK