หลักฐานการสมัครเรียน
  • 1. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  • 2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา………………จำนวน 3 ชุด
  • 3. สำเนาใบปริญญาบัตร……………………จำนวน 3 ชุด
  • 4. สำเนาทะเบียนบ้าน……………………….จำนวน 3 ชุด
  • 5. สำเนาบัตรประชาชน……………………..จำนวน 3 ชุด
  • 6. หนังสือรับรองคุณสมบัติ…………………จำนวน 3 ชุด
  • 7. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน……….จำนวน 3 ชุด
  • 8. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว………………………..จำนวน 3 รูป
© 2017 HOME @SPUKK – Education & Sripatum University Khonkaen by @SPUKK