รู้จักหลักสูตร

เปิดสอน 3 กลุ่มวิชา (แผนการศึกษา แผน ก. วิทยานิพนธ์ / แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
1. กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
2. กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
3. กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ได้ให้ความสำคัญในด้านการผลิตมหาบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ปัจจุบันหน่วยงานและองค์กรต่างๆ มีความต้องการมหาบัณฑิตทางด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชนและกฎหมายระหว่างประเทศมากขึ้น ดังนั้น หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตจึงให้ความสำคัญในการที่จะมุ่งผลิตมหาบัณฑิต เพื่อรับใช้สังคม

  • มีสิทธิสอบสนามเล็กผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ต.กำหนด

  • อาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ ดูแลอย่างใกล้ชิด

  • หลักสูตรฯ มีวิชาเลือกกฎหมายที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์

  • มีฐานข้อมูลทางกฎหมายออนไลน์บริการนักศึกษากฎหมาย (West Law Database)

  • มีโครงการจัดอบรมดูงานนอกสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

  • มีศูนย์ศึกษากฎหมายพาณิชย์ ที่เป็นแหล่งข้อมูลกฎหมายพาณิชย์ที่นักศึกษาสามารถปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย

  • พาณิชย์เพิ่มเติมได้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับ CISG Thailand สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ใน Website ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

: นิติศาสตรมหาบัณฑิต
: น.ม.
: Master of Laws
: LL.M.

ระยะเวลาในการศึกษา
  • เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.30 น.
  • 2 ปี แบ่งเป็น 6 ภาคการศึกษา
© 2017 HOME @SPUKK – Education & Sripatum University Khonkaen by @SPUKK