รู้จักหลักสูตร

         หลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรปริญญาโทที่รับผู้เข้าศึกษาที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี  ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการ จัดการเรียนการสอน และเป็นหลักสูตรที่รองรับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี                  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ” ที่มีความรู้รอบและรู้ลึกในหลักการบริหารการศึกษา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และสามารถใช้ทักษะการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษา

  • เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
  • คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
: ศษ.ม.
: Master of Education (Educational Administration)
: M.Ed.

ระยะเวลาในการศึกษา

: 1 ปี แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา
: 1 ปีครึ่ง แบ่งเป็น 4 ภาคการศึกษา (เรียนเพิ่ม 6 หน่วยกิต สามารถขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร)

© 2017 HOME @SPUKK – Education & Sripatum University Khonkaen by @SPUKK