ปรัชญา วิสัยทัศน์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระราชทานนาม “ศรีปทุม” แก่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ พร้อมความหมายว่า “เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบาน เช่นดอกบัว” ดังนั้น ดอกบัวหลวงสีชมพูจึงเป็นสัญลักษณ์แทนนามศรีปทุม มีลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยม มีรูปดอกบัวอยู่ภายใน มีความหมายดังนี้
ดอกบัว 3 กลีบ หมายถึง ความเป็นผู้มีปัญญาธรรม
สามัคคีธรรม และ คารวะธรรม คือ มีความรู้หรือปัญญา มีความเชี่ยวชาญ ในการประกอบวิชาชีพและรู้จักปรับตนให้เป็นคนที่มีความเบิกบาน มีน้ำใจไมตรีในการดำเนินชีวิต
รูปหกเหลี่ยม หมายถึง ทิศทั้งหกในพระพุทธศาสนา ที่หมายถึงผู้มีพระคุณและผู้ที่เข้ามามีความเกี่ยวข้องผู้พันในชีวิต ซึ่งก็คือ ความเป็นผู้มีคุณธรรม โดดเด่นด้าน ICT”รูปดอกบัว


สีฟ้า, สีชมพู
ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน อัตลักษณ์
ปรัชญา
การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ.
ปณิธาน
ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม
วิสัยทัศน์
เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ แหล่งสร้างมืออาชีพ มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสังคม
อัตลักษณ์
“โดดเด่นด้าน ICT”
นโยบาย
มหาวิทยาลัยศรีปทุมกำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ โดยครอบคลุมภารกิจหลักของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ ดังนี้1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ปณิธาน และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ต้องการของสังคม และรองรับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน2. การส่งเสริมและผลักดันให้มีผลงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานทางวิชาการที่สร้างองค์กรให้มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย ลึกซึ้ง เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งนำผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการมาพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีคุณภาพ3. การบริการวิชาการแก่สังคม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนให้เกิดการกระจายองค์ความรู้ รวมทั้งนำองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาพัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรและเป็นประโยชน์ต่อสังคม4. การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมของไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทย และสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
© 2017 HOME @SPUKK – Education & Sripatum University Khonkaen by @SPUKK