ผู้บริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะผู้บริหาร/คณาจารย์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น
043-224119
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก: Psy.D. (East-West Psychology)Arcadia University., U.S.A .
ปริญญาโท: MBA (Management Information)University of Houston, USA
ปริญญาตรี: น.บ. (นิติศาสตร์)มหาวิทยาลัยศรีปทุม
043-224119 ต่อ 208
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก : ปร.ด. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท: บธ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี : วท.บ. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
043-224119 ต่อ 212
ผู้อำนวยการสำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา/รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาศิลปการแสดงและผู้ช่วยคณบดี
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท :ศศ.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : ศป.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
043-224119 ต่อ 228
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท : คอ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
M.B.A. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปริญญาตรี : บธ.บ. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
043-224119 ต่อ 218
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว /สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท : บธ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี : บธ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
043-224119 ต่อ 202
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท : บธ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี : บธ.บ. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
043-224119
หัวหน้าหมวดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี : ศศ.บ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
043-224119 ต่อ 223
หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี
.
043-224119 ต่อ 207
ผู้อำนวยการ สำนักงานบริการการศึกษา
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท: วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี: วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
043-224119
ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัย การท่องเที่ยวและการบริการ
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ปริญญาโท (ใบที่ 1): MAA (Master of Arts Administration)มหาวิทยาลัยเซ็นทรัล ควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาโท (ใบที่ 2): นศ.ม. (นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
043-224119 ต่อ 229
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท : MBA. มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
ปริญญาตรี : ศศ.บ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
043-224119 ต่อ 212
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท: นศ.ม. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปริญญาตรี: ศศ.บ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
043-224119 ต่อ 212
หัวหน้าศูนย์มีเดีย
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท : นศ.ม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี : ค.บ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
043-224119 ต่อ 225
หัวหน้าสำนักงานกิจการนักศึกษา
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท : นศ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : วท.บ. สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
043-224119 ต่อ 228
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท : คอ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
M.B.A. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปริญญาตรี : บธ.บ. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
043-224119 ต่อ 208
อาจารย์ประจำสาขา
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก : ปร.ด. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท: บธ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี : วท.บ. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
043-224119
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท : M.S. (Information System : IS)
ปริญญาตรี: B.A. (Philosophy) Mahamakut Buddhist University, Thailand:
ประกาศนียบัตร: P.M. (Teacher – Thai Language) Goverment Department of Teacher Training:
043-224119 ต่อ 228
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท : วท.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี : วท.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
043-224119 ต่อ 228
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท : คอ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี : วท.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
043-224119 ต่อ 228
อาจารย์ประจำสาขา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท: ค.อ.ม. : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี: วท.บ. : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
043-224119
อาจารย์ประจำสาขา
วุฒิการศึกษา :
นิติศาสตร์ : น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย: น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
กฎหมายเอกชนและธุรกิจ: น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
043-224119
อาจารย์ประจำสาขา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท : น.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย: น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
043-224119
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี น.ม. : (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.บ.ท. : (เนติบัณฑิตไทย) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
น.บ. : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
043-224119 ต่อ 216
อาจารย์ประจำสาขา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท : น.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : น.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
043-224119
วุฒิการศึกษา
น.บ.: นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
LLM International: Trade Law Northumbria University
043-224119 ต่อ 216
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท: นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี: นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
043-224119 ต่อ 212
ผู้อำนวยการสำนักงานสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา/รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาศิลปการแสดงและผู้ช่วยคณบดี
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท :ศศ.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : ศป.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
043-224119 ต่อ 225
หัวหน้าสำนักงานกิจการนักศึกษา,อาจารย์ประจำ สาขาศิลปะการแสดง
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท: นิเทศศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: วิทยาศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
043-224119
อาจารย์ประจำ สาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บริหารงานวัฒนธรรม-การแสดงและการผลิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี: นิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
043-224119
อาจารย์ประจำ สาขาศิลปะการแสดง
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท: ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี: ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาการออกแบบเพื่อการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
043-224119
อาจารย์ประจำ สาขาศิลปะการแสดง
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บริหารงานวัฒนธรรม-การแสดงและการผลิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี: ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกปรัชญาและศาสนา วิชาโทศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวืโรฒ
043-224119 ต่อ 212
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท: นศ.ม. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปริญญาตรี: ศศ.บ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
043-224119
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท: ศศ.บ. วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี: นศ.ม. การสื่อสารดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
043-224119 ต่อ 212
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท : นศ.ม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี : ค.บ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
043-224119 ต่อ 212
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท : นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี : รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
043-224119
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
วุฒิการศึกษา
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์: นศ.บ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
043-224119 ต่อ 202
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท : บธ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี : บธ.บ. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
043-224119 ต่อ 202
อาจารย์ประจำสาขา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท : บธ.ม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี : บธ.บ. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
043-224119 ต่อ 202
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท : M.S: (Accounting) Thammasat University, Thailand
ปริญญาตรี : BBA: (Finance and Banking) Sukhothai Thammathirat Open University
B.S.: (Accounting) Bangkok University, Thailand
043-224119 ต่อ 202
อาจารย์ประจำสาขา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท : บธ.ม. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปริญญาตรี : บธ.บ. วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
043-224119
อาจารย์ประจำสาขา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท : บธ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี : บธ.บ. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกฉียงเหนือ
043-224119
อาจารย์ประจำสาขา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท : M.Acc: Sripatum University, Thailand
ปริญญาตรี : B.Acc: Sripatum University, Thailand
043-224119 ต่อ 229
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท : MBA. มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
ปริญญาตรี : ศศ.บ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
043-224119 ต่อ 229
อาจารย์ประจำสาขา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท : ศ.ม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : ศ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
043-224119 ต่อ 207
อาจารย์ประจำสาขา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท :
ปริญญาตรี :
043-224119 ต่อ 207
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท : M.B.A. Johnson & Wales University
ปริญญาตรี : ศศ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
043-224119 ต่อ 229
อาจารย์ประจำสาขา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท : บธ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี : บธ.บ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
043-224119 ต่อ 215
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท : ศศ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี : ศศ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
043-224119 ต่อ 215
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท: ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี: ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
043-224119 ต่อ 215
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท: ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: ค.บ. (อังกฤษ-ฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตร: Language Teaching development and English Language Development at the University of Waikato Langnage New Zealand
043-224119 ต่อ 215
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท: M.S. (International Business) California International University, U.S.A.
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
: English Language Development
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
วุฒิการศึกษา :
Master Deg ree: M.A.(Linguistics) : M.A.(Linguistics) Chulalongkorn University
Bachelor Degree: B.A.(English): Suandusit Teacher’s College
043-224119
ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัย การท่องเที่ยวและการบริการ
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ปริญญาโท (ใบที่ 1): MAA (Master of Arts Administration)มหาวิทยาลัยเซ็นทรัล ควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาโท (ใบที่ 2): นศ.ม. (นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
043-224119
อาจารย์ประจำสาขา
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท: (เกียรตินิยม 4.00) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี: (เกียรตินิยมอันดับ 2) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
043-224119 ต่อ 218
อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท: วท.ม. : (สาขาการจัดการนันทนาการท่องเที่ยว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: บธ.บ.: (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศนียบัตร: วิชาชีพบัตรมัคคุเทศก์: มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2544
ประกาศนียบัตร: การเป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมสัมพันธ์: โครงการปฏิบัติการนำร่องเพื่อเตรียมความพร้อมของการเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ (แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม)
ประกาศนียบัติร: Marketing Public Relations for Educational Institutions:
043-224119 ต่อ 218
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท: ศศ.ม. สาขาวิชา การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี: ศศ.บ. สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
043-224119 ต่อ 218
อาจารย์ประจำสาขา
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปริญญาตรี: สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
043-224119 ต่อ 218
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว /สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท : บธ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี : บธ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
043-224119 ต่อ 218
อาจารย์ประจำสาขา
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท: ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชา การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี: ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง: (ปวส.) สาขาวิชา การโรงแรมและบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
043-224119 ต่อ 218
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม. – Master of Engineering) สาขาวิศวกรรมโยธา แผนกวิชาการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง (Construction Management) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. – Bachelor of Engineering) สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
043-224119 ต่อ 218
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโรงแรม
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี : บธ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
043-224119
อาจารย์ประจำ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท: (เกียรตินิยม) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี: (เกียรตินิยมอันดับ 2) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
043-224119 ต่อ 217
หัวหน้าสาขาวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วุฒิการศึกษา :
Master Of Science: in Logistics and Supply Chain Management (Distinction) Mathematics Department, University Of Portsmouth, UK
บริหารธุรกิจบัณฑิต: สาขาการเงินการธนาคร มหาวิทยาลัยพายัพ
บริหารธุกิจมหาบัณฑิต: สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
043-224119 ต่อ 217
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วุฒิการศึกษา :
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เศรษฐศาสตร์: ศ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
043-224119 ต่อ 217
อาจารย์ประอาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท: วศ.ม วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น
ปริญญาตรี: วศ.บ โทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
043-224119 ต่อ 217
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
043-224119 ต่อ 217
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วุฒิการศึกษา :
บธ.ม. : การบริหารอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บธ.บ.: การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ศ.บ.: เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กำลังศึกษาปริญญาเอก: สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
© 2017 HOME @SPUKK – Education & Sripatum University Khonkaen by @SPUKK