ปริญญาตรี ปี 2560
เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์
ปริญญาตรี 2560
เรียนวันอาทิตย์วันเดียว
ปริญญาโท ปี 2560
เรียนวันเสาร์ – อาทิยต์
ระบบ SCMS , ระบบ e-leaning , ระบบ e-Service(AD)
สามารถเข้าระบบต่างๆ ได้ที่นี้…
ระบบSCMS , ระบบe-DOC , ระบบe-STAFF , ฟอร์ม-FM ต่าง ๆ
สามารถเข้าระบบต่างๆ ได้ที่นี้…
คู่มือบุคลากร ,คู่มือระบบSCMS , คู่มือระบบe-DOC , คู่มือระบบe-STAFF
สามารถดาว์โหลดเกสารต่างๆ ได้ที่นี้…
ประกาศ ข่าวสารจากมหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น มหาวิทยาลัยของคนรุ่นใหม่

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง.

Register Now.

SPUKK Mail-Box

to our newsletter

นักศึกษา คณะ -สาขา HOME @SPUKK

มารู้จักา คณะ -สาขา ต่าง ๆ ดังนี้

คณะบริหารธุรกิจ มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทาง การจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ .
คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ ,วิทยาลัย โลจิสติกส์ฯ

คณะบัญชี จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้
คณะบัญชี

สาขา การบัญชี

“กฎหมายที่ว่ายากกลับง่าย เข้าใจได้แบบลึกซึ้งเพราะเรียนรู้ของจริง จากมืออาชีพอย่างใกล้ชิด” บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถประกอบวิชาชีพได้หลากหลายสาขาตามหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ นิติกร หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ศาล เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ พนักงานคุมประพฤติ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง.
คณะนิติศาตร์

สาขา นิติศาตร์

โอกาสทางวิชาชีพ นักออกแบบเพื่อการแสดง ได้แก่ นักออกแบบการแสดง นักออกแบบเสื้อผ้า นักออกแบบฉาก นักออกแบบแสง,นักแสดง,ครูสอนการแสดง,ผู้กํำกับการแสดง,คนเขียนบทละครโทรทัศน์ บทละครภาพยนตร์,นักสร้างสรรค์รายการ (Creative)/นักเขียนบทรายการ (Script Writers).
คณะนิเทศศาสตร์

สาขา วิทยุกระจายเสียงฯ , สาขา ศิลปะการแสดง

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์

สาขา ภาษาอังกฤษสื่อสาร , วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ

© 2017 HOME @SPUKK – Education & Sripatum University Khonkaen by @SPUKK